img
31. januar 2022

Nove nepovratne finančne spodbude za sončne elektrarne

img

EKO SKLAD je objavil novi javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. 

Nova naložba v pozivu pomeni naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki ob oddaji vloge še ni bila zaključena, ali naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki bo začela obratovati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po omenjenem javnem pozivu. 

Višina nepovratne finančne spodbude enako kot v dosedanjem javnem pozivu znaša 180,00 EUR za 1kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Priznani stroški naložbe vključujejo stroške nakupa in montaže naprave za samooskrbo z električno energijo in stroške zagona sistema ter stroške pripadajočih električnih inštalacij in opreme.  

Rok za zaključek naložbe je 15 meseecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. 

Eko sklad bo upravičencem, ki oddajo ustrezno vlogo, nepovratno finančno spodbudo izplačal predvidoma v šestdesetih dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja oziroma v primeru skupnostne oskrbe na bančni račun pooblaščenca. Pogoj za izplačilo so razpoložljiva sredstva.  

Do nepovratnih sredstev so upravičene tako fizične osebe (občani) kot tudi pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz poziva. 

Vsem, ki se boste odločili za postavitev sončne elektrarne nas, bomo vse potrebno za pridobitev nepovratnih sredstev pripravili mi in vam že v informativni ponudbi za vašo sončno elektrarno upoštevali znesek finančne spodbude, do katere ste upravičeni. 

Več o javnem pozivu lahko preberete tukaj: 93SUB-SO21. .